Regulamin portalu Skarbiec Mazowiecki

Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin niniejszy określa zasady przyjmowania do publikacji zasobów oraz publikowania ich w ramach  portalu  Skarbiec Mazowiecki (www.skarbiecmazowiecki.pl), prowadzonego przez Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Regulamin niniejszy określa również zasady korzystania z zasobów przez Użytkowników Portalu.

Zasoby te służą rozwojowi wirtualnego przewodnika po obiektach sakralnych Warszawy i Mazowsza.
§ 2.

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Portalu  - należy przez to rozumieć portal www.skarbiecmazowiecki.pl;

2) Prowadzącym Portal - należy przez to rozumieć Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.;

3) Materiały - należy przez to rozumieć materiały audio, video, teksty, prezentacje itp. zamieszczane przez zarejestrowanych wspólpracowników  portalu www.skarbiecmazowiecki.pl 

4) Użytkowniku - należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z Pomocy publikowanych w ramach Portalu;

5) Współpracowniku - należy przez to rozumieć Użytkownika, który oddaje do publikacji swoje materiały na Portalu, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6) Ustawie - Prawo autorskie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.);

7) Ustawie o ochronie danych osobowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 3.

1. W momencie rejestracji Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego danych osobowych przez Prowadzącego Portal w celu udostępniania i publikacji Materiałów  w ramach Portalu zgodnie z Regulaminem.

2. W momencie założenia indywidualnego konta dostępowego Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego danych osobowych przez Prowadzącego Portal, w celu korzystania z Materiałów  w ramach Portalu, na podstawie i zgodnie z Regulaminem.

3. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie Regulaminu, jest Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej Sp. z o.o. w Warszawie, ul Miodowa 17/19, która dokonuje przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych .

4. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Prowadzącego Portal, na podstawie niniejszego Regulaminu przysługują prawa, o których mowa w Ustawie o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności prawo do wglądu do danych osobowych, które jej dotyczą w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§ 4.

1. Prowadzący Portal zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.

2. Prowadzący Portal nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, w tym Użytkowników, za treść publikowanych Materiałów  oraz zawartość stron internetowych, do których odwołania (linki) są zamieszczone w publikowanych zasobach. Prowadzący Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy oraz nieprawdziwe lub mylące informacje w nich zawarte. Prowadzący Portal nie ponosi również odpowiedzialności za zmianę treści stron internetowych, do których znajdują się odwołania (linki) na Portalu.

§ 5.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia przez Prowadzącego Portal usług na podstawie Regulaminu, Współpracownik oraz Użytkownik zgłaszają do Redakcji Portalu w terminie 21 dni od dnia, w którym miało miejsce zdarzenie uzasadniające reklamację. Za datę zgłoszenia reklamacji uważa się datę wpływu pisma zawierającego reklamację do prowadzącego Portal.

2. Reklamację należy złożyć pisemnie na adres: Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej Sp. z o.o , ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

1) oznaczenie Użytkownika lub Współpracownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail;)

2) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4. Reklamacje, które nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 3 lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1 nie podlegają rozpatrzeniu.

5. Redakcja rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia jej złożenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Redakcja Portalu niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail w niej podany.

§ 6.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu są następujące:

1. Celem korzystania z Portalu, Użytkownik powinien posiadać sprzęt komputerowy z internetową przeglądarką WWW podłączony do sieci INTERNET. Internetowa przeglądarka WWW powinna obsługiwać pliki cookies oraz technologie JavaScript oraz Flash. Prowadzący Portal zaleca korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.

2. Współpracownik może umieszczać na Portalu pliki o rozszerzeniach i standardach: SCORM, PDF, HTML (w postaci archiwum ZIP), JPG, FLV oraz dowolne pliki innego rodzaju, których nie będzie można uruchomić a jedynie pobrać.

3. Portal pozyskuje informacje o adresie IP, domenie Użytkownika. Informacje te są gromadzone jedynie w celach statystycznych i technicznych.

Zasady publikacji Materiałów w ramach Portalu www.skarbiecmazowiecki.pl

§ 7.

1. Publikacja Materiałów następuje po zaakceptowaniu ich przez Redakcję Skarbca Mazowieckiego.

2. Podstawą publikacji jest, akceptacja Regulaminu przez Współpracownika.

§ 8.

1. Publikowane na Portalu mogą być jedynie Materiały spełniające łącznie poniższe warunki:

1) są kompletne, to znaczy stanowią merytoryczną i użytkową całość
2) Materiały  mogą zawierać podpis Współpracownika, który odpowiada za ich opublikowanie oraz oznaczenie ich autora.
3) Materiały  nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa i dobra osób trzecich, zawierających wulgaryzmy, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, jak również treści erotycznych i pornograficznych oraz innych uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.

§ 9.

1. Prowadzący Portal udostępnia narzędzie do publikacji Materiałów Współpracownikowi.

2. Współpracownik składa wniosek o publikację Materiału. oraz dokonuje opisu ich kategorii za pomocą narzędzia do publikacji Materiału udostępnionego w ramach Portalu. Publikacja Materiału  następuje po dokonaniu akceptacji przez Redakcję Portalu.

3. Prowadzący Portal, działając przez Redakcję Portalu, zastrzega sobie wyłączne prawo do podjęcia decyzji o publikacji Matriału oraz do oceny spójności i zgodności Materiału  z warunkami określonymi w § 8. Redakcja Portalu ma prawo do natychmiastowego przerwania publikacji i udostępniania Materiału bez podania przyczyny, w szczególności, gdy powstaje uzasadnione podejrzenie, że publikowane Materiały naruszają prawa osób trzecich.

4. Współpracownik zostanie poinformowany o decyzji Redakcji Portalu niezwłocznie po jej podjęciu drogą elektroniczną na elektroniczny adres pocztowy wskazany w porozumieniu, o którym mowa w ust. 2.

5. Redakcja Portalu ma prawo do zmiany opisu kategorii Materiału określonego przez Współpracownika.

6. Współpracownik zostanie poinformowany o decyzji Redakcji Portalu w sprawie zmiany opisu kategorii Materiału  niezwłocznie po jej podjęciu, drogą elektroniczną na elektroniczny adres pocztowy wskazany w procesie rejestracji.

7. Redakcja Portalu ma obowiązek wycofania udostępnionych na Portalu Materiału na żądanie Współpracownika, który Materiały przekazał do publikacji, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym otrzymała żądanie o wycofaniu Materiału
8. Po otrzymaniu żądania Współpracownika, o którym mowa w ust. 8 Redakcja Portalu ma prawo poinformowania Użytkowników o terminie wycofania Materiału  z publikacji.

§ 10.

1. Za publikację Materiału w ramach Portalu, Współpracownikowi nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub ekwiwalentne.

2. Materiały publikowane na portalu mogą zawierać komponenty tekstowe, graficzne (zdjęcia, znaki graficzne, schematy, itp.) oraz audiowizualne. Materiały udostępnione przez Portal mogą być też linkiem do bezpłatnych stron internetowych zawierających Materiały w rozumieniu § 8.

3. Prowadzący Portal udostępnia Współpracownikom możliwość publikowania informacji o autorze lub autorach publikowanych Materiałów.

4. Informacje o których mowa w ust. 3 nie powinny liczyć więcej niż 600 znaków o każdym z autorów. Na opublikowanie informacji, o których mowa w ust. 3 autorzy, których informacje te dotyczą winni wyrazić zgodę, którą Współpracownik przekazuje Prowadzącemu Portal.

5. Współpracownik zgłasza Redakcji Portalu treść informacji, o których mowa w ust. 4. Redakcja Portalu podejmuje decyzje o ich publikacji.

6. Redakcja Portalu ma prawo odmówić publikacji powyższych informacji jeżeli wykraczają one poza określony zakres.

7. Prowadzący portal nie ponosi odpowiedzialności za opublikowane przez Współpracowników treści, o których mowa w ust. 3.

Zasady korzystania z Materiałów.
§ 11.

Korzystanie z Materiałów publikowanych na Portalu jest bezpłatne.

§ 12.

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Materiałów. publikowanych w ramach Portalu zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz niniejszym Regulaminem.

2. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Portalu.

3. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Portalu.

§ 13.

1. W wypadku gdy Pomoce publikowane w ramach Portalu stanowią utwór w rozumieniu Ustawy - Prawo autorskie, autorskie prawa majątkowe do niego, posiada Prowadzący Portal lub Współpracownicy, którzy na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu opublikowali powyższe Materiały w ramach Portalu.

2. Prawem autorskim chroniona jest również szata graficzna Portalu oraz wybór i układ prezentowanych treści.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do wszystkich utworów publikowanych na Portalu, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo do nieodpłatnego korzystania z Materiałów publikowanych na Portalu stanowiących utwór w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami Ustawy - Prawo autorskie.

5. Użytkownikowi, prowadzącemu zajęcia dydaktyczne w instytucjach oświatowych i szkołach oraz Użytkownikowi uczestniczącemu w tych zajęciach, przysługuje bezpłatne, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie prawo do korzystania z Materiałów  publikowanych na Portalu stanowiących utwór, w celu prowadzenia własnych badań oraz realizowania celów dydaktycznych lub edukacyjnych w tym w szczególności prawo do:

1) publicznego odtwarzania, czytania, przeglądania całości lub części Materiałów oraz innego, zgodnego z jej charakterem i przeznaczeniem rodzaju publicznego wykorzystania;

2) udostępniania w wewnętrznej sieci komputerowej jednostki oświatowej lub szkoły całości lub części Materiałów,

3) drukowania, kopiowania i zwielokrotniania fragmentu lub całości Materiałów w ilości koniecznej do realizacji zadań dydaktycznych celów edukacyjnych;

4) rozpowszechniania kopii całości lub części Materiałów na zajęciach dydaktycznych lub w innych okolicznościach w trakcie wykonywania zadań dydaktycznych lub w celach edukacyjnych.

§ 14.

Użytkownik może korzystać z Portalu w następującym zakresie:

1) korzystanie z Materiałów  publikowanych na Portalu zgodnie z zasadami określonymi w § 12 i 13;

2) wysyłanie do administratora Portalu informacji o błędach w zamieszczonych na portalu Pomocach  lub nieprawidłowościach w działaniu portalu;

3) udział w anonimowych ankietach i sondach;

4) zgłaszanie braku działania odnośników lub naruszenia Regulaminu;

5) korzystanie z aplikacji służącej do przesyłania Materiałó
6) założenie indywidualnego konta dostępowego w ramach Portalu.

§ 15.

1. Użytkownik może założyć indywidualne konto dostępowe wypełniając znajdujący się na Portalu, odpowiedni formularz.

2. Użytkownikowi, który założy indywidualne konto dostępowe, zostaje wysłana na podany adres e-mail wiadomość z hasłem aktywującym konto. Dopiero po aktywacji konta staje się ono w pełni funkcjonalne.

3. W przypadku utraty loginu lub/i hasła, Użytkownik może skorzystać z narzędzia umożliwiającego zmianę hasła. W procesie zmiany hasła wykorzystywany jest adres e-mail podany przez Użytkownika.

4. Hasła dostępowe wprowadzane przez Użytkownika są przechowywane na serwerze w postaci zaszyfrowanej, a połączenie z serwerem odbywa się kanałem szyfrowanym.

§ 16.

Po zalogowaniu się do indywidualnego konta dostępowego Użytkownik staje się Użytkownikiem Zalogowanym i jest uprawniony do korzystania z Materiałów publikowanych na Portalu w zakresie określonym w § 14.

§ 17.

1.Prowadzący Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu i oprogramowania Użytkownika wynikające z wykorzystania Portalu i jego Materiałów.
2.Prowadzący Portal nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Materiałó  Portalu na szkodę Użytkownika przez nieuprawnione osoby trzecie.
 

Postanowienia końcowe

§18.

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Portalu.

2. Prowadzący Portal ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin staje się wiążący w terminie 3 dni od dnia opublikowania.


Aktualności - zobacz wszystkie wiadomości...